Algemene informatie

 • Algemene voorwaarden en privacy policy uitleg

  TOBi hanteert algemene voorwaarden en heeft een privacy policy die aangeeft hoe er wordt omgegaan met de gegevens van ouders, kinderen en gastouders.

  Bij de aanmelding ontvangen de ouder of gastouder de algemene voorwaarden en privacy policy zodat vooraf bekend is wat de werkwijze van TOBi is.

 • Pedagogisch beleidsplan uitleg

  TOBi gebruikt de vier competenties van prof. J.M.A. Riksen Walraven als pedagogische basisdoelen zoals in de wet kinderopvang genoemd voor het algemeen pedagogisch beleidsplan.

  De vier competenties zijn: Emotionele veiligheid, Persoonlijke competentie, Sociale competentie en Normen en waarden.

  Bij inschrijving ontvangt de ouder het pedagogisch beleidsplan. De gastouder maakt op basis van het pedagogisch beleidsplan een pedagogisch werkplan waarin ze haar eigen werkwijze omschrijft. De ouder krijgt dit werkplan te zien bij de kennismaking.

 • Geschillencommissie

  Heb je een klacht? Voel je dan vrij om dit te bespreken. TOBi doet er alles aan om kinderopvang te bieden waar jij en je kind zich prettig bij voelen. TOBi gaat graag het gesprek aan om te kijken hoe we je klacht kunnen oplossen.

  TOBi staat ingeschreven bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Als er geen overeenstemming is door miscommunicatie of door een verschil van mening binnen de overeenkomst tussen ouder en TOBi. Dan kan je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

  De Geschillencommissie heeft in 2021 geen klachten over Gastouderbureau TOBi ontvangen. Klachtenverslag

 • RIE (veiligheid en hygiëne inventarisatie)

  De opvanglocatie wordt jaarlijks persoonlijk door TOBi gecontroleerd op veiligheid en hygiëne. De situatie van de opvanglocatie wordt genoteerd op een lijst en de afspraken die door de gastouder met de oudere kinderen gemaakt zijn worden genoteerd op het actieplan. Alle ouders krijgen de lijst en het actieplan te zien en als akkoord zetten de ouders een paraaf op het actieplan.

  Door deze open werkwijze hebben alle ouders zicht op de situatie in en rond de opvanglocatie.

  Protocol kinderopvang corona
  Vanwege het coronavirus wordt er gebruik gemaakt van het protocol kinderopvang waarin de maatregelen beschreven staan om besmetting te verkleinen. De gastouders hebben op basis van het protocol een eigen werkwijze opgemaakt en de ouders zijn op de hoogte van de maatregelen.

  Bij onduidelijkheden over de gezondheidsklachten wordt gebruik gemaakt van de Beslisboom, dit schema geeft aan wanneer kinderen wel of niet naar de opvang mogen komen. De Beslisboom is terug te vinden op de site van Boink

 • Voortgangsgesprek met gastouder

  Eenmaal per jaar gaat TOBi op bezoek bij de gastouder om de opvang te bespreken. Er wordt een voortgangsverslag opgemaakt en mocht blijken dat het wenselijk is om een gesprek met een of alle ouders aan te gaan dan zal TOBi een afspraak maken.

  Mocht tussendoor behoefte zijn aan een persoonlijk gesprek dan wordt daar tijd voor vrij gemaakt.

  Naast het jaarlijks voortgangsgesprek zijn meerdere malen per jaar contactmomenten tussen TOBi en gastouder.

 • Evaluatie met ouder

  TOBi vraagt jaarlijks door middel van een vragenlijst aan de ouders of de opvang naar tevredenheid verloopt. Mocht uit de invulling van de lijst blijken dat een persoonlijk gesprek gewenst is dan wordt een afspraak gemaakt om alleen met de ouder of indien gewenst samen met de gastouder de opvang te bespreken.

  Jaarlijks wordt de overeenkomst van opdracht voorzien van een bijlage vanwege wijziging in uurtarief van de gastouder en de bureaukosten. Op dat moment wordt gelijk besproken of de opvang nog naar tevredenheid verloopt.