Veel gestelde vragen

Uitleg bureaukosten:

 • TOBI is een kleinschalig en zelfstandig gastouderbureau en de uitvoering van de werkzaamheden is alleen mogelijk met de inkomsten van de bureaukosten. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in een aantal taken die door TOBi uitgevoerd worden. Denk hierbij aan de administratie, het waarborgen van de kwaliteit van de opvang en ondersteuning en begeleiding.

Administratie: 

 • Het voeren van de wettelijke kassiersfunctie via een beveiligd online systeem wat ook door ouders en gastouders gebruikt kan worden (financiële afhandeling van facturering en uitbetaling).
  Samenwerking met incassobureau bij niet naleven van de betalingsverplichtingen door ouders.
 • Debiteurenbeheer en samenwerking met accountant voor juiste invoering en controle van de boekhouding.
 • Maandelijkse aanlevering gegevens aan Belastingdienst voor de berekening van de kinderopvangtoeslag.
 • Opmaak en controle van algemene voorwaarden en privacy policy en het algemeen pedagogisch beleidsplan.

Waarborgen kwaliteit opvang:

 • Zorg dragen voor bijscholing gastouders op locatie met erkende trainer waarvan tweejaarlijks een scholing over de meldcode kindermishandeling.
 • Voor gastouders die via TOBi de EHBO volgen, wordt jaarlijks de EHBO herhaling en indien van toepassing de her certificering via een erkende EHBO organisatie (Red Levens) aangeboden.
 • Jaarlijks vinden huisbezoeken en verslaglegging over voortgang opvang en veiligheid en hygiëne op de opvanglocatie plaats.
 • De opvang wordt jaarlijks met de ouders geëvalueerd en hiervan wordt een verslag opgemaakt.
 • Voorbereiding, begeleiding en aanvraag registratie in het Landelijk Register Kinderopvang voor startende gastouders.
 • Eigenaresse Carolien volgt landelijke en regionale intervisies om ontwikkelingen binnen de kinderopvang en met name de gastouderopvang te volgen.
 • TOBi heeft een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor de gastouder en kinderen die in de opvang zitten.

Ondersteuning en begeleiding:

 • Bemiddeling en opmaak contracten voor opvang met na 6 weken na start van opvang een persoonlijke evaluatie met ouders en gastouder.
 • Onafhankelijke bemiddeling bij miscommunicatie of verschil van mening tussen ouders en gastouders.
 • Vervangende (nood)opvang zoeken en regelen bij uitval vaste gastouder.
 •  Kosteloos bemiddeling van tweede gastouder voor vakantieopvang of reserveopvang.
 • Ouders en gastouders informeren over wijzigingen en ontwikkelingen in de gastouderopvang.
 • Het geven van pedagogisch advies en begeleiding en gastouders begeleiden met de opmaak en uitvoering van het eigen pedagogisch werkplan.
 • Hulp en advies bij vragen over belastingen en kinderopvangtoeslag.

Gastouderopvang is mogelijk voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Zodra je kind naar het middelbaar onderwijs gaat, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag.

Bij gastouderbureau TOBi bepaalt de gastouder zelf haar beschikbaarheid en flexibiliteit. Sommige gastouders bieden 24/7 opvang aan en anderen bieden maximaal 2 dagen per week opvang aan.

Een gastouder die opvang in eigen huis doet, mag  maximaal 5 kinderen tegelijk opvangen van 0 tot 4 jaar,  waarvan maximaal 2 baby`s tot 1 jaar en maximaal 4 kinderen tot 2 jaar. Wanneer er kinderen vanaf 4 jaar in de opvang zitten, mag een gastouder maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen. Eigen kinderen tot 10 jaar tellen mee in het totaal aantal kinderen dat wordt opgevangen. Deze regels zorgen voor een veilige opvang waarbij je kind de aandacht krijgt die hij/zij verdient en nodig heeft.

De gastouder is verantwoordelijk voor het opvangen van de kinderen. Huisgenoten kunnen tijdens de opvang aanwezig zijn maar mogen niet de taken van de gastouder overnemen. In geval van een noodsituatie kan de achterwacht, die bij de ouders bekend is, tijdelijk de opvang overnemen.

De gastouder en alle huisgenoten van 18 jaar en ouder hebben een VOG (verklaring omtrent gedrag) en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang. Voor structureel bezoek tijdens de opvang is ook een VOG en inschrijving personenregister kinderopvang verplicht.

De opvang van je kind vindt meestal plaats in het huis van de gastouder, maar soms bestaat ook de mogelijkheid om opvang in eigen huis te regelen. Deze vorm van opvang heet `dienstverlening aan huis` en heeft andere mogelijkheden en tarieven dan de reguliere opvang bij een gastouder thuis. Wil je meer informatie over dienstverlening aan huis? Neem dan contact op met TOBi.

Er kan gebruik gemaakt worden van een reserve gastouder. Voorafgaand aan de reserveopvang wordt met elkaar kennis gemaakt om te kijken of er een klik is.

Vanwege de wet persoonsgegevens heeft TOBi een privacy policy die bij de aanmelding van de ouders en gastouders aangeboden wordt.

De opvanglocatie moet geschikt zijn voor het hebben van huisdieren. Het aantal en soort huisdieren wordt bij de kennismaking met de gastouder besproken en ouders worden vooraf aan de kennismaking gevraagd of er bezwaren zijn tegen de aanwezigheid van huisdieren.

Afhankelijk wat de mogelijkheden bij de gastouders zijn kan een kind met speciale aandacht opgevangen worden. Neem voor meer informatie contact met TOBi op.

De opvanglocatie wordt jaarlijks door een bemiddelingsmedewerkster geïnspecteerd op veiligheid en hygiëne en vastgelegd in een lijst en actieplan met afspraken.

Eisen die aan de opvanglocatie worden gesteld:

Algemeen
• Jaarlijks wordt de risicolijst veiligheid en hygiëne door GOB TOBi afgenomen en afspraken nageleefd. Waar nodig begeleidt GOB TOBi de gastouder hierin. De opvanglocatie is te alle tijden rookvrij en voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders conform de eisen uit het geldende bouwbesluit.

Speelruimte
• Speelgoed is gevarieerd en uitdagend afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen.
• de speelruimte is pedagogisch verantwoord en veilig.
• het speelgoed stimuleert het sociaal, cognitief, motorisch en creatief spel van het kind.

Slaapruimte
• De slaapruimte is een aparte goed geventileerde ruimte.
• de bedjes zijn bij voorkeur vaste ledikantjes. Bij gebruik van campingbedje mag alleen het bijgeleverde matras
gebruikt worden.

Buitenspeel-mogelijkheden
• Eigen tuin of buitenspeelplaats in directe omgeving die voldoet aan de veiligheidsnormen. Speeltoestellen worden goed onderhouden en bevinden zich op een zachte ondergrond.

TOBi heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan volgens de 4 competenties van Riksen Walraven. Alle ouders en gastouders krijgen dit beleid bij aanmelding. De gastouders maken op basis van dit algemeen plan een eigen werkplan. De ouders hebben inzage in dit werkplan en kunnen met de gastouder bespreken hoe dit wordt uitgevoerd.

Carolien overlegd jaarlijks met de gastouder bij het voortgangsgesprek hoe het werkplan wordt gebruikt en de ouders worden jaarlijks door de evaluatie gevraagd wat de bevindingen zijn van het pedagogisch handelen van de gastouder.

TOBi is aangesloten bij de geschillencommissie. Mocht de ouder er samen met Carolien niet uitkomen dat kan de ouder een klacht indienen bij Geschillencommissie kinderopvang

Als beide ouders/verzorgers een arbeidscontract hebben of een studie volgen dan is er recht op kinderopvangtoeslag. Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag verwijzen wij u graag naar de website van de belastingdienst.

Eenmaal per jaar wordt de opvang geëvalueerd via een vragenlijst die digitaal toegestuurd wordt. Mocht er behoefte vanuit de ouders zijn dan kan de evaluatie persoonlijk plaatsvinden. Na de start van de opvang vindt altijd na 6 weken een persoonlijke evaluatie samen met de ouder, gastouder en TOBi op de opvanglocatie plaats.

TOBi heeft een eigen stappenplan die is opgemaakt uit het algemeen protocol kindermishandeling. Wanneer de gastouder een vermoeden heeft vindt altijd overleg met TOBi plaats zodat samen gekeken kan worden wat de juiste aanpak is.

Carolien hecht waarde aan persoonlijke begeleiding van de gastouders en de thema avonden met onderwerpen die te maken hebben met de gastouderopvang worden op locatie door een erkende trainer gegeven. Hierdoor hebben de gastouders de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Jaarlijks wordt minimaal tweemaal een thema avond aangeboden, hier zit jaarlijks de herhaling van de EHBO bij en tweejaarlijks een avond over de meldcode kindermishandeling.

Staat je vraag niet tussen deze veel gestelde vragen, of wil je liever persoonlijke uitleg?

Naar contact pagina