Uitleg bureaukosten:

 • TOBI is een kleinschalig en zelfstandig gastouderbureau en de uitvoering van de werkzaamheden is alleen mogelijk met de inkomsten van de bureaukosten. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in een aantal taken die door TOBi uitgevoerd worden. Denk hierbij aan de administratie, het waarborgen van de kwaliteit van de opvang en ondersteuning en begeleiding.

Administratie: 

 • Het voeren van de wettelijke kassiersfunctie via een beveiligd online systeem wat ook door ouders en gastouders gebruikt kan worden (financiële afhandeling van facturering en uitbetaling).
  Samenwerking met incassobureau bij niet naleven van de betalingsverplichtingen door ouders.
 • Debiteurenbeheer en samenwerking met accountant voor juiste invoering en controle van de boekhouding.
 • Maandelijkse aanlevering gegevens aan Belastingdienst voor de berekening van de kinderopvangtoeslag.
 • Opmaak en controle van algemene voorwaarden en privacy policy en het algemeen pedagogisch beleidsplan.

Waarborgen kwaliteit opvang:

 • Zorg dragen voor bijscholing gastouders op locatie met erkende trainer waarvan tweejaarlijks een scholing over de meldcode kindermishandeling.
 • Voor gastouders die via TOBi de EHBO volgen, wordt jaarlijks de EHBO herhaling en indien van toepassing de her certificering via een erkende EHBO organisatie (Red Levens) aangeboden.
 • Jaarlijks vinden huisbezoeken en verslaglegging over voortgang opvang en veiligheid en hygiëne op de opvanglocatie plaats.
 • De opvang wordt jaarlijks met de ouders geëvalueerd en hiervan wordt een verslag opgemaakt.
 • Voorbereiding, begeleiding en aanvraag registratie in het Landelijk Register Kinderopvang voor startende gastouders.
 • Eigenaresse Carolien volgt landelijke en regionale intervisies om ontwikkelingen binnen de kinderopvang en met name de gastouderopvang te volgen.
 • TOBi heeft een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering voor de gastouder en kinderen die in de opvang zitten.

Ondersteuning en begeleiding:

 • Bemiddeling en opmaak contracten voor opvang met na 6 weken na start van opvang een persoonlijke evaluatie met ouders en gastouder.
 • Onafhankelijke bemiddeling bij miscommunicatie of verschil van mening tussen ouders en gastouders.
 • Vervangende (nood)opvang zoeken en regelen bij uitval vaste gastouder.
 •  Kosteloos bemiddeling van tweede gastouder voor vakantieopvang of reserveopvang.
 • Ouders en gastouders informeren over wijzigingen en ontwikkelingen in de gastouderopvang.
 • Het geven van pedagogisch advies en begeleiding en gastouders begeleiden met de opmaak en uitvoering van het eigen pedagogisch werkplan.
 • Hulp en advies bij vragen over belastingen en kinderopvangtoeslag.